Transferne cijene

TRANSFERNE CIJENE KOD MEĐUNARODNIH TVRTKI

Transferne cijene (“Transfer pricing“) imaju posebnu važnost za međunarodne tvrtke i obuhvaćaju cijene proizvoda, usluga, intelektualnog vlasništva te ostale naknade koje se zaračunavaju između povezanih osoba, ugovore na temelju kojih društva multinacionalnih kompanija sudjeluju u zajedničkim troškovima, npr. troškovima istraživanja i razvoja, te međukompanijsko financiranje. Njihovo nepristrano određivanje temelj je pravilnog oporezivanja u dvije ili više zemalja u kojima posluje međunarodna tvrtka. Naime, poslovni odnosi između povezanih osoba priznat će se samo ako porezni obveznik posjeduje i na zahtjev porezne uprave pruži podatke i informacije o povezanim osobama i poslovnim odnosima s tim osobama, metodama koje rabi za utvrđivanje usporedivih tržišnih cijena i razlozima za odabir konkretnih metoda.

U vezi s tom odredbom porezni obveznik mora imati valjani ugovor kojim se definiraju poslovni odnosi. Preporučljivo je uz ugovor na stranom jeziku imati i ovjeren hrvatski prijevod, no ako ne postoji kada ga zatraži porezno tijelo, porezni obveznik može predati ispravu u originalu, a porezno tijelo odredit će rok u kojem će porezni obveznik dostaviti ovjeren prijevod isprave na hrvatski jezik.

U novije vrijeme, odredbe o nepristranosti cijena utvrđena je i propisana za poslovanje povezanih osoba rezidenata, ako jedna od povezanih osoba:

 1. ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit, ili
 2. ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

ZAHTJEVI POREZNIH TIJELA U POGLEDU TRANSFERNIH CIJENA

Nakon uvođenja odredbi o nepristranosti cijena i obvezi sastavljanja dokumentacije kojom se to dokazuje, kod poreznih nadzora međunarodnih tvrtki kontrola transfernih cijena u prvom je planu. Porezna uprava stalno povećava pritisak na porezne obveznike tražeći od njih dodatnu dokumentaciju ili donosi nova pravila vezano za dokazivanje i utvrđivanje transfernih cijena.

KONTROLA TRANSFERNIH CIJENA OD STRANE POREZNE UPRAVE

U dosadašnjoj praksi, porezni inspektori najprije analiziraju formalne nedostatke dokumentacije o transfernim cijenama (da li je došlo do isporuke ili obavljanja usluge, tko je izvršio isporuku ili uslugu, kada i na koji način), a zatim analiziraju preuzete funkcije i rizike pojedinih tvrtki unutar grupacije. Nakon toga se kontrolira prijenos pojedinih funkcija ili poslova iz Hrvatske u inozemnu tvrtku, a tek na kraju dolazi do analize tržišnih uvjeta tj. nepristranosti u određivanju cijene.

SAVJETOVANJE KAO ISKUSNI KONZULTANT NA MEĐUNARODNOJ RAZINI

U pružanju usluga vezanih uz transferne cijene klijentima aktivnim na međunarodnom tržištu, Savjetovanje se može osloniti na iskustvu svojih partnera i članova društva koji su svoje iskustvo stekli u međunarodno aktivnim tvrtkama. Savjetovanje služi i hrvatskim klijentima s poslovnim aktivnostima u inozemstvu, kao i stranim tvrtkama s hrvatskim podružnicama. Štoviše, porezni savjetnici društva Savjetovanje stekli su dodatno obrazovanje i kvalifikacije za međunarodno privatno pravo, čime su dodatno kvalificirani za porezno savjetovanje prekograničnih činjeničnih stanja. Osim toga, neki od partnera, članovi društva i zaposlenici društva već su radili za međunarodne koncerne i poduzeća te su upoznati s procedurom internih sustava transfernih cijena.

USLUGE SAVJETOVANJA NA PODRUČJU TRANSFERNIH CIJENA

Savjetovanje može ponuditi sljedeće usluge na području transfernih cijena međunarodno aktivnim tvrtkama:

 • prezentiranje mogućnosti prekograničnih transakcija s aspekta transfernih cijena
 • pomoći u procjeni i dokumentiranju već realiziranih transakcija u pogledu transfernih cijena
 • priprema dokumentacije o transfernim cijenama s funkcionalnom i analizom rizika, što osobito uključuje:
  • određivanje metode utvrđivanja nepristrane cijene između povezanih osoba
  • izradu dokumentacije o nepristranosti naknada zaračunatih između povezanih društava, te pripremu potrebne dokumentacije koja se prilaže uz studiju o transfernim cijenama za poreznog obveznika, a koja se temelji na metodama propisanim Zakonom o porezu na dobit i OECD-ovih Smjernica o transfernim cijenama za multinacionalne kompanije. Opća dokumentacija će sadržavati između ostalog slijedeće podatke:
   • osnovni podaci o povezanim osobama
   • opis organizacijske strukture grupe i identifikacija povezanih društava
   • opis vrste povezanosti
   • opis poslovanja i poslovnih strategija koje imaju utjecaj na definiranu cijenu
   • općeniti ekonomski i drugi eksterni čimbenici koji vladaju na tržištu, a imaju utjecaj na definiranu cijenu (inflacija, promjene tečajeva, BDP i sl.)
   • opis konkurentskog okružja u okviru kojeg djeluje društvo.

Posebna dokumentacija će sadržavat između ostalog slijedeće podatke koji su direktno vezani za određivanje politike cijena:

 • podatke o transakcijama s povezanim društvima
 • podatke o odabiru najprikladnije metode
 • podatke o provedbi analize usporedivosti transakcija
 • podatke o provedenoj funkcijskoj analizi (analiza funkcija koje obavljaju pojedina društva u grupi)
 • podatke o provedenoj analizi rizika
 • podatke o ugovornim uvjetima
 • druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje cijena između povezanih osoba.
 • kontrola potrebne dokumentacije kojom se potkrjepljuje zaračunavanje proizvoda i usluga te pregled iste od strane ovlaštenog savjetnika
 • unaprjeđenje sustava dokumentiranja i arhiviranja za potrebe budućih zaračunavanja, temeljem preporuka za poboljšanje trenutne dokumentacije.